ZADANIA, CELE, KONTAKT
mgr Iwona Kaja

pedagogzsmnr2@wp.pl

-----------------------------------------------------------------------------

Jeśli Rodzic nie może skorzystać z porady pedagoga w wyznaczonych godzinach,
może skontaktować się telefonicznie i ustalić godzinę spotkania w innej porze dnia pod poniższymi nr tel. :  

52 – 373-12-39 wew. 35
660-715-809
 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Pedagog szkolny zatem.:
- udzieli wsparcia w trudnej sytuacji;
- pomoże w znalezieniu sposobów na uzyskanie pomocy materialnej oraz w napisaniu wniosków do instytucji pomocowych;
- poprowadzi zajęcia terapii pedagogicznej dotyczące m.in. poprawy funkcji percepcyjno-motorycznych, koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości, zdolności manualnych,
z komunikacji interpersonalnej i spostrzegania społecznego; profilaktyczne dla uczniów
- pomoże w określeniu własnego sposobu uczenia się, skutecznych technik uczenia się.
- jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego;
- prowadzi Akademię Profilaktyki dla Rodziców
;