Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2002-09-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Tytusa Maksymiliana Hubera
ul. Słoneczna 19
85-348 Bydgoszcz
tel.: 523731239
e-mail: zsmnr2@op.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Lewandowski, zsm02.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697912524. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

Budynek główny:

- Wejście główne od ul.Słonecznej - schody bez dostosowania.

- Wejście do budynku głównego od strony parkingu: nie ma schodów, po wejściu do budynku, na parter prowadzą schody wewnętrzne.

- Schody wewnętrzne nie posiadają pochylni, platformy, prowadzą na kolejne piętra i na poziom -1.

- W szkole nie ma wind, pochylni, platform, pętli indukcyjnych.

- Miejsca parkingowe, w tym dla niepełnosprawnego, są dostępne na terenie szkoły.

- Do szkoły mogą wejść osoby z psem asystującym.

- W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

- Informacji przy wejściu do szkoły udzielają pracownicy obsługi.

- Sekretariat, gabinet dyrektora, księgowość - znajdują się na parterze.

Budynek CKZ:

- Wejście  od ul.Barwnej - schody z podjazdem.

- Bydynek parterowy.

- Miejsca parkingowe, w tym dla niepełnosprawnego, są dostępne na terenie szkoły.
- Toaleta dostosowana.

- Do budynku mogą wejść osoby z psem asystującym.

- W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

- Informacji przy wejściu do szkoły udzielają pracownicy obsługi.

- Sekretariat, gabinet wicedyrektora/dyrektora księgowość - znajdują się na parterze.

 

Budynek CDOZE:

- Jedno wejście - niskie schody; drugie wejście z podjazdem (budynek na terenie ZSM nr 2).

- Schody wewnętrzne na zielony dach nie posiadają pochylni, platformy.

- Toaleta dostosowana.

- Miejsca parkingowe, w tym dla niepełnosprawnego, są dostępne na terenie szkoły.

- Do budynku mogą wejść osoby z psem asystującym.

- W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.