SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA(TECHNIKUM)

        SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA(TECHNIKUM)

 

                   Rozpoczęliśmy rekrutację do branżowej szkoły II stopnia w systemie zaocznym na rok szkolny 2023/24.

Zajęcia odbywającie w soboty oraz niedziele co dwa tygodnie.

Zajęcia rozpoczynają się od września 2023 roku.

Nauka trwa cztery semestry. Szkoła jako państwowa jest szkołą darmową.

 

                   W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie,
  • zaświadczenie o przydatności do zawodu (skierowanie na badania otrzymamy w sekretariacie),
  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia (tegoroczni absolwenci dostarczają je w czerwcu).                   

 

            Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

             Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

             Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub potwierdzić poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w drodze egzaminów eksternistycznych.

             Branżowa szkoła I stopnia realizuje kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

           II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

 

             W naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 od 1.09.2023 r. uruchomione zostaną  semestry Branżowej Szkoły II stopnia w następujących zawodach:

  • technik mechatronik,
  • technik mechanik,
  • technik elektryk,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik przemysłu mody.

Telefony kontaktowe 697912524  lub 795158545.