Dla Zdających egzamin maturalny w 2022 roku

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZDAWAĆ MATURĘ W 2022 ROKU

-----------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!

- Każda Osoba, która zamierza zdawać maturę w 2022 roku ma obowiązek zapoznania się z zamieszczanymi tutaj dokumentami, śledzenia na bieżąco informacji i zmian treści.

- Każda Osoba, która zamierza zdawać maturę w 2022 roku ma obowiązek przestrzegania podawanych terminów dostarczania deklaracji, dokonywania zmian, dostarczania wymaganych dokumentów.

----------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Słuchacze Branżowej Szkoły II stopnia - w celu złożenia deklaracji maturalnej zglaszają się do wicedyrektora Grzegorza Grzelki

 

---------------------------------------------------------------------------

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI w STYCZNIU 2022:

 

- w styczniu 2022 absolwencji szkoły z lat poprzednich mogą jeszcze złożyć  właściwą deklarację   w następujących dniach i  godzinach: 

*   3,4,5,6 stycznia 2022 od  godziny 11.00 do 17.30      - gabinet 013 piętro II

 * 11,12 stycznia 2022 od  godziny 12.00 do 13.00          - gabinet 013 piętro II

 * 17,18,19,20,21 stycznia 2022 od godz. 12.00-13.30    - sekretariat
 * 31 stycznia od 12.00 do 13.30                                        - gabinet 013 piętro II      

 *   7 lutego 2022  od godz. 9.30 do 11.30                         - gabinet 013 piętro II

 

UWAGA! Razem z deklaracją należy dostarczyć opinię Poradni PP o dysfunkcji (w przypadku jej posiadania)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od września do grudnia 2021 absolwenci mogą składać deklaracje maturalne od godz.14.00 do 15.30 - gabinet 013 piętro II

UWAGA! Razem z deklaracją należy dostarczyć opinię Poradni PP o dysfunkcji (w przypadku jej posiadania)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze strony CKE : Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 

 1. Do 30 września 2021 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 [Deklaracja A]).
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2022 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2021 r. (załącznik 1a [Deklaracja A]).
 4. Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a [Deklaracja A] i załącznik 2).
 5. Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku 2020/2021 włącznie, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b [Deklaracja B])
  2. absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B])
  3. absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B])
  4. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b [Deklaracja B])
  5. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b [Deklaracja B])
  6. osoby posiadające świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (załącznik 1b [Deklaracja B])
  7. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c [Deklaracja C]).

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze strony CKE: Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:‎

 1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:
a. 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) albo
b. branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,
jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej – również z tego języka).

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja ze strony CKE: Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?
 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
  1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
   1. Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2019 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2020 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2021 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2022 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2022 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
  2. w latach ubiegłych (2005–2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
   1. Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2022 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2022 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
 2. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
 3. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 4. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 5. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 6. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.
 8. W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 lub 2021 złożyli informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu przystąpili, czy też nie – w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Deklaracja maturalna (kliknij)

 

 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI MATURY 2022 (kliknij)

 

 Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 roku (kliknij)

 

 Komunikat o materiałach pomocniczych na egzaminach  w 2022 (kliknij)

 

 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 (kliknij)