Regulamin rekrutacji  2018/19
Podstawa prawna:
· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
· Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 stycznia 2017

          § 1

 1. Regulamin określa kryteria przyjęcia do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy, w tym w szczególności:
  a) klas pierwszych technikum
  b) klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia
  § 2
 2. Kandydaci do klasy pierwszej technikum i do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z Harmonogramem:
  a)Składają w sekretariacie szkoły wnioski wydrukowane z systemu elektronicznego w Bydgoszczy potwierdzonych podpisem kandydata i rodzica lub prawnego opiekuna u,
  -Do wniosku należy dołączyć:
  - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  - orzeczenie o niepełnosprawności,
  - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
  Dokumenty, o których mowa, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
  b) Uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i wyższym
  c)zgłaszają się do szkoły w terminie wskazanym w Harmonogramie po  skierowania na badanie lekarskie
  d) Potwierdzają  wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zostały one złożone wcześniej), zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz dwóch fotografii
  § 3.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. c) matematyki,
 4. d) przedmiotów przyrodniczych
  - mnoży się przez 0,2;
  § 4.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art.20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
          § 5.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6pkt 4, art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.

          § 6.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa, w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6pkt 5 lit. a, i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
  1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

              2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planemnauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 1. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planemnauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 1. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planemnauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

              3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się7 punktów,
 1. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się5 punktów,
 1. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 2. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 3. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

             4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętychramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 1. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 1. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 1. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 1. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

            5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  § 7.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowaw art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się3 punkty.

           § 8.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione naświadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 4. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
  - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
  - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części gzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art.. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
  4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
  Sposób przeliczania ocen z przedmiotów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ustala się w następujący sposób:
  1) celujący – przyznaje się 18 punktów;
  2) bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów;
  3) dobry – przyznaje się 14 punktów;
  4) dostateczny – przyznaje się 8 punktów;
  5) dopuszczający – przyznaje się 2 punkty
  § 9

             O przyjęciu kandydata do wybranej szkoły decyduje  suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym .

          § 10

            W procesie rekrutacji obowiązują terminy ustalone Zarządzeniem Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty z 2018 roku

.